';
ინდივიდუალური მიდგომა

ნოტარიუსის მომსახურება

ნოტარიუსის მომსახურება

ARCHIVE

CATEGORIES

  • კატეგორიები არ არის

ჩვენ დაგეხმარებით!

ყველა სახის სანოტარო მომსახურება ისრაელში
და მის ფარგლებს გარეთ.

დაგვირეკეთ!

Phone, Whatsapp, Viber

+972 54-457-5343

დებულება ნოტარიუსის შესახებ

(ებრაულად)
ნოტარიატის შესახებ განკარგულების

სრაელური იურიდიული ფირმა „ჰოველ, ცაიატელ და პარტნიორები“ ახორციელებს ისრაელში (და საზღვარგარეთ) სანოტარო მომსახურების ყველა სახეობას, როგორიც არის სანოტარო მინდობილობა, ხელმოწერის სანოტარო დამოწმება, სანოტარო თარგმანი, დოკუმენტების ლეგალიზება და სხვა სანოტარო მომსახურება. ჩვენ გთავაზობთ მომსახურებას სხვადასხვა ენებზე, მათ შორის (რუსული, ქართული, ივრითი, ინგლისური და ა.შ.).

  • დოკუმენტების სანოტარო თარგმნა
  • დოკუმენტების სანოტარო დამოწმება
  • დოკუმენტების აპოსტილირება (დოკუმენტების ლეგალიზება)
  • მინდობილობების გაფორმება
  • ანდერძების გაფორმება
  • არასრულწლოვანი ბავშვების გაყვანაზე სანოტარო ნებართვა
  • ადამიანის ცოცხლად ყოფნის ფაქტის დადასტურება

ასევე ჩვენ ვთარგმნით სასამართლოს განჩინებებს, შეთანხმებებს, ხელშეკრულებებს, ანდერძებს, სამედიცინო დოკუმენტებსა და ცნობებს, პასპორტებს, პირადობის მოწმეობებს, განათლების შესახებ დოკუმენტებს და ა.შ. ყველა თარგმანი ხორციელდება ნებისმიერ ენიდან და ნებისმიერ ენაზე.

Image module
Image module

ხშირად დასმული კითხვები

ისრაელის იუსტიციის სამინისტროს მიერ 2019 წლისთვის დადგენილი საფასურები, 1978 წლის ნოტარიატის შესახებ (მომსახურების ანაზღაურება) განკარგულების შესაბამისად. 1976 წლის ნოტარიატის შესახებ კანონის 34(5) პარაგრაფის შესაბამისად, ნოტარიუსს არ აქვს უფლება მოითხოვოს და მიიღოს თავისი მომსახურებისთვის ანაზღაურება, რომლიც აღემატება ან ნაკლებია 1978 წლის ნოტარიატის შესახებ (მომსახურების ანაზღაურება) განკარგულებაში მითითებული განკვეთისა.

პრეისკურანტის თარგმანი განხორციელდა მხოლოდ ჩვენი კლიენტების მოხერხებულობისთვის. ზემოთ მითითებული ნოტარიატის შესახებ განკარგულების (ივრითზე) ტექსტისა და მოცემული თარგმანის შეუსაბამობის აღმოჩენის შემთხვევაში, უპირატესობა მიენიჭება განკარგულების ორიგინალურ ტექსტს.

სხვადასხვა სანოტარო მომსახურების განმარტებები და კომენტარები შეგიძლიათ იხილოთ გვერდზე ნოტარიუსის მომსახურება ჩვენს საიტზე.

„ა“ სვეტში მითითებული სანოტარო მომსახურებისთვის, ნოტარიუსი ვალდებულია მიიღოს ანაზღაურება, რომელიც მითითებულია სვეტში „ბ“:

„ა“ „ბ“
1. ხელმოწერის დამოწმება
(ა) ერთი პირის ხელმოწერის დამოწმება 165 შეკელი (შეკ.) + დღგ
(ბ) ყოველი დამატებითი პირის ხელმოწერის დამოწმება 66 შეკ. + დღგ
(გ) იმის დადასტურება, რომ ხელმომწერი პირისთვის დელეგირებულია სხვა პირის ნაცვლად ხელმოწერის უფლებამოსილება, ყოველ დადასტურებაზე, (ა) და (ბ) პუნქტებში მითითებული ანაზღაურების დამატებით 66 შეკ. + დღგ
(დ) დოკუმენტსა და მის ასლზე ხელმოწერის ერთდროული დამოწმებისას, (გ) პუნქტში მითითებული დადასტურებისას ან მის გარეშე, დამატებით ყოველ დამატებით ასლზე 66 შეკ. + დღგ
(ე) თუ (ა) – (დ) პუნქტებში მითითებული მომსახურება დაკავშირებულია ნოტარიუსის მიერ დოკუმენტის თარგმანთან, დამატებით გადაიხდევინება 3(ა) პუნქტში მითითებული საფასურის ნახევარი, დოკუმენტში არსებული სიტყვების რაოდენობის მიხედვით
2. დოკუმენტის ფოტოასლის დამოწმება
(ა) პირველი გვერდი 66 შეკ. + დღგ
ყოველი დამატებითი გვერდი 5 შეკ. + დღგ
(ბ) თუ დოკუმენტის ფოტოასლის დამოწმებისას მზადდება ერთ ასლზე მეტი, ყოველ დამატებით ასლზე გადაიხდევინება
პირველი გვერდი 21 შეკ. + დღგ
ყოველი დამატებითი გვერდი 5 შეკ. + დღგ
3. თარგმანის სისწორის დამოწმება
(ა) (1) თარგმანში პირველ 100 სიტყვამდე 209 შეკ. + დღგ
(2) ყოველ შემდგომ სრულ ან არასრულ 100 სიტყვაზე 1000 სიტყვამდე თარგმანში 165 შეკ. + დღგ
(3) ყოველ შემდგომ სრულ ან არასრულ 100 სიტყვაზე თარგმანში პირველი 1000 სიტყვის შემდგომ 80 შეკ. + დღგ
(ბ) თარგმანის ერთზე მეტი ასლის ერთდროულად დამოწმებისას, ყოველ დამატებით ასლზე გადაიხდევინება 66 შეკ. + დღგ
4. ანდერძის დამოწმება, განხორციელებული 1965 წლის მემკვიდრეობის შესახებ კანონის 22-ე პარაგრაფის შესაბამისად
(ა) ერთი მოანდერძისათვის 241 შეკ. + დღგ
(ბ) ყოველი დამატები მოანდერძისათვის 123 შეკ. + დღგ
(გ) ანდერძის ერთზე მეტი ასლის ერთდროულად დამოწმებისას, ყოველ დამატებით ასლზე გადაიხდევინება 74 შეკ. + დღგ
(დ) თუ ანდერძის დამოწმება დაკავშირებულია ნოტარიუსის მიერ ანდერძის ტექსტის თარგმანთან, დამატებით გადაიხდევინება 3(ა) პუნქტში მითითებული საფასურის ნახევარი, ანდერძში არსებული სიტყვების რაოდენობის შესაბამისად
5. ადამიანის ცოცხლად ყოფნის ფაქტის დადასტურება 165 შეკ. + დღგ
6. ფიცის დადებითა და სხვაგვარად გაცხადებული დეკლარაციის მიღება და დამოწმება
(ა) პირველი დეკლარანტისთვის 167 შეკ. + დღგ
(ბ) ყოველი დამატებითი დეკლარანტისთვის 67 შეკ. + დღგ
(გ) დეკლარაციის ერთზე მეტი ასლის ერთდროული დამოწმებისას, ყოველ დამატებით ასლზე გადაიხდევინება 66 შეკ. + დღგ
(დ) თუ დეკლარაციის დამოწმება დაკავშირებულია ნოტარიუსის მეირ დეკლარაციის ტექსტის თარგმანთან, დამატებით გადაიხდევინება 3(ა) პუნქტში მითითებული საფასურის ნახევარი, დეკლარაციაში არსებული სიტყვების რაოდენობის შესაბამისად
7. ბრუნვადი დოკუმენტის გადასახდელად წარდგენის დადასტურება, საჭიროებისამებრ, ასეთი დოკუმენტის თარგმანის ჩათვლით
(ა) თუ გადასახდელად წარდგენილი თანხა არ აღემატება 76 800 შეკ. 1,056 შეკ. + დღგ
(ბ) თუ გადასახდელად წარდგენილი თანხა აღემატება 76 800 შეკ. 2,261 შეკ. + დღგ
ზემოთ მითითებული თანხები გადაიხდევინება ნოტარიუსის ოფისიდან დადასტურების ადგილზე და უკან მგზავრობის ხარჯების ანაზღაურებასთან ერთად.
7ა. მინდობილობისა ან სხვა დოკუმენტის გაუქმების შესახებ ჩანაწერის განხორციელება, 1977 წლის ნოტარიატის შესახებ განკარგულების მე-5 პარაგრაფის შესაბამისად (შემდგომში ამ პუნქტში — „განკარგულება“)
(ა) გაუქმების შესახებ შეტყობინების მიღება და შესაბამისი ჩანაწერის წარმოება მინდობილობისა თუ სხვა დოკუმენტის ასლში, რომელიც ინახება ნოტარიუსთან, განკარგულების 5(გ) პარაგრაფის შესაბამისად 177 შეკ. + დღგ
(ბ) გაუქმების შესახებ ჩანაწერით მინდობილობისა თუ სხვა დოკუმენტის ასლის გაცემა, განკარგულების 5(გ) პარაგრაფის შესაბამისად 64 შეკ. + დღგ
(გ) ყოველი დამატებითი ასლი 64 შეკ. + დღგ
8. სხვა სანოტარო მოქმედებები
ნებისმიერი სანოტარო მოქმედება, რომლის წარმოების უფლება აქვს ნოტარიუსს კანონის შესაბამისად, და რომლის ღირებულება არ არის დადგენილი

თანხა, დადგენილი  აღნიშნული მოქმედებისთვის ადვოკატთა კოლეგიის მინიმალური საფასურის რეკომენდებულ პრეისკურანტში, ხოლო ასეთი დადგენილი თანხის არარსებობისას — მსგავსი ქმედების საფასური, ხოლო თუ ასეთი არ მოიპოვება —

267 შეკ. + დღგ

9. ოფისის ფარგლებს გარეთ შესრულებული სანოტარო მოქმედებები
(ა) ისეთი სანოტარო მოქმედებების შესრულება, რომელთა განხორციელების უფლებამოსილება აკისრია ნოტარიუსს კანონის შესაბამისად, ნოტარიუსის ოფისის ფარგლებს გარეთ და მომსახურების მიმღების მკაფიო თხოვნის საფუძვეზე, რომ აღნიშნული მოქმედება იწარმოოს სხვა ადგილას — გარდა მოქმედებებისა, რომელთა შესრულება ოფისში, მათი არსიდან გამომდინარე, შეუძლებელია — 1-8 პუნქტებსა და მე-11 პუნქტში მითითებული საფასურის დამატებით, და ნოტარიუსის ოფისიდან სანოტარო მოქმედებების შესრულების ადგილზე და უკან მგზავრობის ხარჯების ანაზღაურებასთან ერთად, და შესრულებული სანოტარო მოქმედებების რაოდენობის მიუხედავად.
(1) ნოტარიუსის ოფისიდან გამოსვლისა და დაბრუნების მომენტიდან პირველი სრული ან არასრული საათი 537 შეკ. + დღგ
(2) ყოველ შემდგომ სრულ ან არასრულ ნახევარ საათზე 165 შეკ. + დღგ
(ბ) თუ ნოტარიუსი ახორციელებდა სანოტარო მოქმედებებს ოფისის ფარგლებს გარეთ ერთდროულად ერთი და იმავე ადგილას რამდენიმე ადამიანის თხოვნით, ნოტარიუსის მგზავრობის ხარჯების ანაზღაურებაში თითოეული მათგანის წილი, როგორც მითითებულია (ა) პუნქტში,  უნდა შეესაბამებოდეს მის წილს მომსახურების მიმღებთა საერთო რაოდენობაში
(გ) თუ ნოტარიუსი გამოვიდა ოფისიდან მომსახურების მიმღების თხოვნით სანოტარო მოქმედებების განხორციელებისთვის, მაგრამ ეს ქმედებები არ იქნა შესრულებული იმ მიზეზთა გამო, რომლებიც არ არის დაკავშირებული ნოტარიუსთან, ნოტარიუსს აქვს უფლება მიიღოს ანაზღაურება (ა)(1) და (ა)(2) პუნქტების შესაბამისად და ოფისიდან იმ ადგილამდე, სადაც უნდა წარმოებულიყო სანოტარო მოქმედებები, და უკან მგზავრობის ხარჯების დაბრუნებაზე
10. სანოტარო მოქმედებები არასამუშაო დროს
თუ სანოტარო მოქმედებები შესრულდა 19:00-სა და მომდევნო დღის 8:00 საათებს შორის პერიოდში ან არასამუშაო დღეებში, მე-9 პუნქტში აღწერილი მოქმედებების გარდა, ასეთი ქმედებების საფასური იზრდება 50%-ით იმ საფასურთან მიმართებაში, რომელიც მითითებულია 1-8 პუნქტებსა და მე-11 პუნქტში.
11. საქორწინო ხელშეკრულების დამოწმება
(ა) საქორწინო ხელშეკრულების დამოწმება, 1973 წლის მეუღლეთა ქონებრივი ურთიერთობების შესახებ კანონის 2(დ1) პარაგრაფის შესაბამისად 367 შეკ. + დღგ
(ბ) საქორწინო ხელშეკრულების ერთზე მეტი ეგზემპლარის ერთდროული დამოწმებისას, ყოველ დამატებით ეგზემპლარზე 64 შეკ. + დღგ
(გ) თუ საქორწინო ხელშეკრულების დამოწმება დაკავშირებულია ხელშეკრულების ტექსტის თარგმანთან, დამატებით გადაიხდევინება 3(ა) პუნქტში მითითებული საფასურის ნახევარი, საქორწინო ხელშეკრულებაში არსებული სიტყვების რაოდენობის შესაბამისად
12. ნოტარიული დამოწმების გაფორმებისას, 1-8 პუნქტებისა და მე-11 პუნქტის შესაბამისად, უცხო ენაზე, არაბული და ინგლისური ენების გარდა, მომსახურების ღირებულებას ემეტება 88 შეკ. + დღგ

ნოტარიუსის სამუშაოს ანაზღაურება ხორციელდება ერთიანი ტარიფით, რომელიც არის დამტკიცებული იუსტიციის სამინისტროს მიერ, და არ არის დამოკიდებული ნოტარიუსზე. ნოტარიუსი არ არის უფლებამოსილი, გაათავისუფლოს კლიენტი თავისი მომსახურების ანაზღაურებიდან ან შესთავაზოს რაიმე ფასდაკლება, კანონში სპეციალურად დათქმული განსაკუთრებული შემთხვევების გარდა. სანოტარო მომსახურების ტარიფების ნახვა შესაძლებელია იუსტიციის სამინისტროს საიტზე (ივრითზე) ან ჩვენს საიტზე, განაყოფში „სანოტარო მომსახურების საფასურები“. გახსოვდეთ, რომ ნოტარიუსი, რომელიც ახდევინებს კლიენტს ერთიან ტარიფში მითითებულზე უფრო მაღალ ან დაბალ საფასურს, არღვევს კანონს.

დააჭირეთ აქ სანოტარო მომსახურების საფასურების სრული სიის სანახავად.

კლიენტის თხოვნით, ნოტარიუსს აქვს უფლება, ჩაატაროს ნებისმიერი სანოტარო მოქმედება თავისი ოფისის ფარგლებს გარეთ. ჩვეულებრივ ეს აუცილებელია იმ შემთხვევაში, როდესაც კლიენტს თავად არ შეუძლია მოვიდეს სანოტარო ოფისში ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო. ასეთ სიტუაციაში ანაზღაურებას ექვემდებარება არა მხოლოდ თვით სანოტარო პროცედურა, არამედ ის დროც, რომელიც გატარებულია ნოტარიუსის მიერ თავისის ოფისის ფარგლებს გარეთ. გადახდა ხორციელებდა — ისევე როგორც სანოტარო მოქმედებების ნებისმიერი გადახდა — იუსტიციის სამინისტროს მიერ დამტკიცებული ერთიანი ტარიფით.

ისრაელურ ნოტარიუსს აქვს უფლება, იმოქმედოს არა მარტო ისრაელის ტერიტორიაზე, არამედ საზღვარგარეთაც (თუ ეს არ ეწინააღმდეგება ადგილობრივ კანონმდებლობას). ნოტარიუსს აქვს უფლება, აწარმოოს ნებისმიერი სანოტარო მოქმედება, ნებადართული ისრაელის კანონმდებლობით, ფიცის დადებით განხორციელებული დეკლარაციის გარდა.

ჩვენი სანოტარო ოფისი ახორციელებს სანოტარო მომსახურებას საზღვარგარეთ. ასეთი მომსახურების ღირებულება, რა თქმა უნდა, მაღალია, თუმცა ის უპირატესობა, რომელიც მას ხშირად მოაქვს (დროის ეკონომია და უშუალოდ კლიენტის ადგილმდებარეობაზე ისრაელური ნოტარიუსის მომსახურების მიღება), ძალიან დიდია.

აპოსტილი/აპოსტილირება წარმოადგენს ამა თუ იმ დოკუმენტის ლეგალიზების პროცესს მისი შემდგომი წარდგენისთვის სხვა ქვეყნის წარმომადგენლობაში. ასეთი საკანონმდებლო ნორმები შემოღებულ იქნა ჰააგის კონვენციის საფუძვლებზე ჯერ კიდევ 1961 წელს. ამ კონვენციის ხელმომწერი სახელმწიფოები ვალდებული არიან, მიიღონ აპოსტილის ბეჭდით ლეგალიზებული სხვა ქვეყნების დოკუმენტები ისეთნაირად, თითქოს ისინი გაცემულია იმ ქვეყანაში, სადაც ისინი წარედგინება.

ზოგიერთ შემთხვევაში ცნობისა თუ მოწმობის ლეგიტიმურობის დადასტურებისთვის შეიძლება საჭირო გახდეს ორმაგი აპოსტილი. ერთი აპოსტილით მოწმდება თავდაპირველად დოკუმენტის ორიგინალი, ხოლო მეორეთი — დოკუმენტი სანოტარო თარგმანის შემდეგ.

რისთვის არის საჭირო აპოსტილი? მის გარეშე დოკუმენტს არ ექნება იურიდიული ძალა სხვა ქვეყანაში.

ჩვენი რეკომენდაციები

ამ სფეროში სპეციალისტები

Image
ტომერ ცაითელი
ადვოკატი და ნოტარიუსი
ტომერ ცაითელი არის ფირმის დამფუძნებელი და პარტნიორი.

ბატონი ცაითელი ექსპერტი უძრავი ქონებისა და გაკოტრების სამართლის საკითხებში. იგი ასევე უზრუნველყოფს მომსახურებებს ისრაელის ბანკის სისტემის სფეროში, აგრეთვე დახმარებას ისრაელისთვის ფონდის გადარიცხვაში. ბატონმა ცაიტელმა საკუთარი გამოცდილებით იცის სამთავრობო სტრუქტურების შიდა მახასიათებლები, აგრეთვე კომერციული საქმიანობის დახვეწილობები.

Image
მიკი ჰოველი
პირადი ᲐᲓᲕᲝᲙᲐᲢᲘ
მიკი ჰოველი არის ფირმის დამფუძნებელი და პარტნიორი.

ბატონი ჰოველი არის ექსპერტი სამოქალაქო სამართალში, განსაკუთრებით ადმინისტრაციულ სამართალში. მან საკუთარი გამოცდილებიდან იცის სამთავრობო სტრუქტურების შიდა მახასიათებლები, აგრეთვე კომერციული საქმიანობის დახვეწილობები.

ჩაწერა

Კონსულტაციაზე

ვეთანხმები კონფიდენციალურობას Policy